Εξειδικευμένη θρέψη / Άλλα

Seamac® OR

Εξειδικευμένη θρέψη / Άλλα
01 Περιγραφή

Το Seamac® OR είναι ένα κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
συμπυκνωμένο εκχύλισμα φυκιών που προέρχεται από καλλιεργημένα κόκκινα μακροφύκη του είδους Kappaphycus alvarezii. Το Seamac® OR είναι ένα ισορροπημένο σκεύασμα που συμβάλει στην
προώθηση της ανάπτυξης του φυτού κάτω από κανονικές αλλά και κάτω
από συνθήκες καταπόνησης. Οι περιεχόμενοι ολιγοσακχαρίτες, που προέρχονται από την εκχύλιση του συγκεκριμένου είδους φυκιού, επιδρούν στις φυσιολογικές διεργασίες του φυτού με αποτέλεσμα:
-να αυξάνεται η φωτοσυνθετική δραστηριότητα του φυτού,
-να καθίστανται περισσότερο διαθέσιμα τα θρεπτικά συστατικά του εδάφους,
-να αυξάνεται η ποιότητα των παραγόμενων καρπών,
-να αυξάνεται η ανθεκτικότητα των φυτών σε συνθήκες καταπόνησης και
-να βελτιώνεται η παραγωγή.

SHARE
02 Χαρακτηριστικά
Α.Α.Δ.Α (Αριθμός Άδειας διάθεσης στην αγορά)
Βάση Υ.Α. 217217/2004
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
1 Λίτρο
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Εκχύλισμα φυκιών του είδους Kappaphycus alvarezii: 11% β/β
ΜΟΡΦΗ
ΔΙΑΛΥΤΟ ΥΓΡΟ
03 Εγκεκριμένες χρήσεις
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ/ΜΕΔΟΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΔΟΣΗ
P.H.I.(ΗΜΕΡΕΣ)
Δενδρώδεις καλλιέργειες
Συνιστώνται 2 εφαρμογές φορές πριν την άνθηση και 2 εφαρμογές μετά την ανθοφορία με μεσοδιάστημα 30 ημερών
Δόση 100 κ.εκ./στρ
Λαχανικά
Συνιστάται μια πρώτη εφαρμογή κατά τη μεταφύτευση για την αποφυγή του μεταφυτρωτικού σοκ και την ισχυρότερη ανάπτυξη ριζικού συστήματος. Οι εφαρμογές συνεχίζονται κατά την περίοδο βλά σ τ η σ η ς κα ι σ τα σ τά δ ι α τ η ς α ρχ ή ς τ η ς ανθοφορίας, της καρπόδεσης και της ανάπτυξης του καρπού
Προτεινόμενος αριθμός εφαρμογών 3- 4 ανά καλλιεργητική περίοδο
Δόση 100 κ.εκ./στρ.
Εκτατικές καλλιέργειες (Αραβόσιτος, σιτηρά, βαμβάκι, μηδική, πατάτα κλπ)
Για ι σ χ υ ρ ό ρ ι ζ ι κό σ ύ σ τ η μ α , α ν τ ι μ ε τώ π ι σ η καταστάσεων καταπόνησης των φυτών και υγιή ανάπτυξη
2-3 εφαρμογές στα στάδια βλαστικής ανάπτυξης της καλλιέργειας, στην αρχή της άνθησης και στην καρπόδεση.
Δόση 100 κ.εκ./στρ.
Εφαρμογές μέσω άρδευσης
Για όλες τις προαναφερόμενες καλλιέργειες, συνιστάται το προϊόν να εφαρμόζεται στο μέσον της ά ρ δ ε υ σ η ς .
200 κ.εκ/στρ.
04
Παρατηρήσεις
+

Ανεξάρτητα από τα στάδια ε φ α ρ μ ο γ ή ς π ο υ α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι π α ρ α π ά νω,
συνιστάται να εφαρμόζεται το προϊόν και σε κάθε περίπτωση πιθανής καταπόνησης για την καλύτερη και ταχύτερη αντιμετώπιση του.

-Μην εφαρμόζετε αυτό το προϊόν σε πολύ έντονο ηλιακό φως ή σε ακραίες θερμοκρασίες. Εάν είναι δυνατόν, ψεκάστε το β ρ ά δ υ ή νω ρ ί ς το π ρ ω ί γ ι α κα λ ύ τ ε ρ α αποτελέσματα.

-Αποφύγετε τις εφαρμογές όταν αναμένεται βροχόπτωση.

Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε την χρήση των cookies στη συσκευή σας όπως περιγράφεται στην πολιτική cookies.